Wil je als eerste op de hoogte zijn van het nieuws van mijn atelier? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

Get inspired

Subscribe to our Newsletter for news on latest products and sales

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Search

  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Algemene verkoopvoorwaarden

ART. 1. INLEIDING

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Cécile Rochus, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0733.723.341, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling van een product of een dienst plaatst, hierna "de koper" of "de klant" genoemd.

ART. 2. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de bestelling te valideren tijdens het onlinebestelproces, of door een bestelbon te versturen via andere communicatiemiddelen (e-mail, post, sociale netwerken, enz.), verklaart de koper kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden" genoemd) en deze te aanvaarden, en verklaart hij uitdrukkelijk dat hij/zij ze heeft gelezen en begrepen, en in hun geheel heeft aanvaard. Alleen deze Algemene Voorwaarden, alsmede de andere clausules en voorwaarden waarnaar zij verwijzen of die in de bestelbon worden vermeld, zijn van toepassing.

ART. 3. KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

De verkoper biedt keramische artikelen (gebruiksvoorwerpen, decoratie, juwelen) te koop aan, evenals keramiekcursussen. De te koop aangeboden producten zijn die welke op de online verkoopsite worden vermeld op de dag dat de koper de site raadpleegt. De producten worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto's die voor deze site zijn genomen, zijn bedoeld om zo getrouw mogelijk de verkochte producten af te beelden. De weergegeven kleuren kunnen echter per computer of mobiel toestel verschillen. Bovendien is elk stuk handgemaakt en kan het dus onderling verschillen van een ander gelijkaardig product.

De informatie, kenmerken, foto's en grafieken die op de site of in de door de verkoper verstuurde e-mails worden voorgelegd, worden louter ter informatie meegegeven. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan een zo getrouw mogelijke fotografische weergave van de producten op de site, is het mogelijk dat de waarneming van het (de) product(en) niet volledig overeenstemt met de werkelijke voorwerpen. Bijgevolg kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de foto's of grafische voorstellingen van de producten op de site.

In geval van een vergissing met betrekking tot de beschikbaarheid van een besteld product, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. De koper heeft de keuze tussen vervanging van het product door een ander product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, of het verkrijgen van een tegoedbon die 1 jaar geldig is vanaf de datum van uitgifte, of het annuleren van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de productie van een product uit te stellen, te vertragen of zelfs stop te zetten.

ART. 4. BETALINGSWIJZEN

De website van de verkoper (Céramicart.be) biedt verschillende betaalmiddelen aan op het ogenblik van de bestelling. Deze betaalmethoden zijn bankoverschrijving en online betaling via het beveiligde betaalplatform "Stripe".

Elke bestelling betaald via overschrijving zal pas verwerkt en gevalideerd worden na ontvangst van de betaling op de rekening van Céramicart.be. Verzendtijden zullen worden herberekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

Alle online betaalde bestellingen zijn afhankelijk van het betalingsplatform "Stripe" (www.stripe.com). Stripe biedt de mogelijkheid om te betalen met kredietkaart en bancontact. Uw kredietkaartnummer wordt dus doorgegeven aan de servers van de bank, uw betaling gebeurt rechtstreeks aan een bank in een beveiligde omgeving zonder omleiding via de server van de shop. Deze procedure waarborgt dat uw nummers enkel bekend is zijn? bij onze bankpartner.

La commande validée par l’acheteur ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus desdits centres, la commande sera automatiquement annulée. Par ailleurs, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec lequel existerait un litige.

Le vendeur présuppose de bonne foi que l’acheteur dispose des autorisations nécessaires pour effectuer un paiement via le système sécurisé proposé par le site ceramicart.be. Le vendeur peut, de plein droit, suspendre la gestion de toute commande et toute livraison en cas de problème de paiement confirmé par les organismes financiers ou en cas de non-paiement.

De verkoper is niet aansprakelijk voor kwaadwillig of frauduleus gebruik van een van de betaalmiddelen die op de website ceramicart.be worden aangeboden. ceramicart.be.

De verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten totdat deze volledig zijn betaald, inclusief kosten en heffingen.

ART. 5. PRIJZEN EN TARIEVEN

De aangegeven prijzen zijn in euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de site worden weergegeven op het moment van de bestelling. Zij worden gegarandeerd voor de duur van de online publicatie en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De verzendkosten variëren naargelang het gewicht en het volume van de artikelen, en worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling, in het winkelwagentje of via e-mail. Onze prijzen zijn alle taksen inbegrepen weergegeven voor bestellingen naar landen van de Europese Unie.

Eventuele plaatselijke heffingen die bij ontvangst van het perceel verschuldigd zijn, zijn voor rekening van de koper.

ART. 6. BESCHIKBAARHEID

De inventarisatie van de producten in voorraad gebeurt in real time. Indien sommige producten niet beschikbaar zijn, is een bestelling mogelijk. Indien u vragen heeft, een verduidelijking wenst, u een speciale bestelling wenst te plaatsen, of indien een product u interesseert maar niet in voorraad is, aarzel dan niet om ons te contacteren via het "contact" formulier of via info@ceramicart.be.

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product zal de verkoper de koper per e-mail of telefonisch contacteren om de nieuwe leveringstermijnen mee te delen.

De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van producten, en behoudt zich het recht voor de op zijn site aangeboden artikelen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ART. 7. BESTELLEN

De koper, die een product of een dienst wil kopen, moet verplicht:
- het identificatieformulier invullen waarop hij/zij alle gevraagde gegevens vermeldt
- zijn/haar bestelling valideren na deze te hebben gecontroleerd;
- de betaling verrichten overeenkomstig de gestelde voorwaarden;

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en de verzaking aan het recht om eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden in te roepen. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.
De koper dient de juistheid en de conformiteit van de door hem/haar verstrekte informatie te controleren, met name van de leveringsgegevens. Het pakje zal inderdaad naar het opgegeven adres worden verzonden.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten in de bestelling en de gevolgen daarvan in termen van vertraging of leveringsfout. In dit verband zullen alle kosten voor het eventueel opnieuw verzenden van een bestelling aan de koper in rekening worden gebracht.

De bestelling is pas effectief en bindend voor ons wanneer het bestelformulier correct is ingevuld, door ons is bevestigd en wanneer wij de volledige betaling op onze bankrekening hebben ontvangen.

In geval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of eenzijdige annulering van een bestelling door de klant na aanvaarding van de bestelling, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn beëindigd. De klant is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het bedrag van de overeenkomst exclusief heffingen, bij wijze van winstderving, onverminderd het recht om vergoeding van de reële schade te eisen.
Al onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van typefouten.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een voorraadtekort dat tot een vertraging in de levering zou leiden. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. Als wij niet in staat zijn uw bestelling volledig uit te voeren, nemen wij onmiddellijk contact met u op om u op de hoogte te stellen van de datum waarop de voorraad wordt aangevuld.

Als u uw bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullen wij uw creditcard onmiddellijk opnieuw crediteren of u een cadeaubon schenken.

ART. 8. VERZENDING EN LEVERINGSTERMIJN

Si les produits sont en stock, après leur validation, les commandes sont généralement expédiées au plus tard dans les 10 jours ouvrables.

Si le produit n’est pas en stock, l’acheteur peut contacter le vendeur pour connaître le délai de fabrication du produit et le commander.

Tenzij tussen de koper en de verkoper andere voorwaarden zijn overeengekomen, worden de Producten verzonden naar het adres en binnen de termijn die op de bestelling zijn vermeld, en worden zij geleverd door de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. De door deze laatste aangekondigde vervoerstijden zijn louter indicatief. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Indien de koper afwezig is wanneer de postbode of de vervoerder langs de plaats van levering komt, en indien de koper het pakje niet afhaalt tijdens de periode waarin het te zijner beschikking blijft bij Bpost of bij de vervoerder, zijn de kosten van de herverzending ten laste van de koper.

ART. 9. KLACHTEN

Bij ontvangst van het pakket dient de koper de staat van het pakket visueel te controleren. Elke door de koper bij de levering vastgestelde visuele anomalie (open of beschadigd pakje, ontbrekend of beschadigd artikel) moet verplicht binnen de 5 kalenderdagen na de levering van het pakje per e-mail worden gemeld aan info@ceramicart.be met vermelding van de referenties van de bestelling.

De koper is verplicht de conformiteit van de inhoud van het pakket onmiddellijk na ontvangst te controleren. In geval van non-conformiteit met de bestelbon is de koper verplicht om binnen de 5 kalenderdagen na de levering een klacht in te dienen bij de verkoper. De koper moet zijn klacht indienen via het adres info@ceramicart.be, waarbij hij gedetailleerd, en indien mogelijk met behulp van foto's, beschrijft hoe de geleverde inhoud niet overeenstemt met de inhoud van de bestelbon. Klachten die na deze termijn worden ingediend, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet binnen de 8 werkdagen na de kennisgeving van de overeenkomst in zijn geheel teruggestuurd worden naar de verkoper op het volgende adres:

Céramicart - Cécile Rochus 137

Warandelaan 1800

Vilvoorde België

De artikelen moeten in nieuwe staat verkeren en in hun oorspronkelijke verpakking zitten, zodat ze later kunnen worden verkocht. Elk artikel dat niet aan deze kenmerken voldoet, zal in geval van verlies of beschadiging van het teruggezonden pakket niet worden terugbetaald of omgeruild. Bij niet-naleving van deze procedure wordt geen klacht wegens non-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde producten aanvaard. Elke corrigerende verzending ten gevolge van een door de verkoper aanvaarde bewezen "non-conformiteit" zal door deze laatste worden betaald.

ART. 10. GEEN GARANTIE BIJ VERKEERD GEBRUIK

Le vendeur ne pourra pas être tenu responsable suite à une utilisation inadaptée du produit ou à une mauvaise manipulation. Le Client est tenu de respecter scrupuleusement les éventuelles instructions accompagnant le produit.

ART. 11. DE HERROEPINGSTERMIJN

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt de koper over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht ten aanzien van de verkoper uit te oefenen.

De koper heeft dan 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. Alle retourzendingen moeten op voorhand per e-mail worden gemeld aan info@ceramicart.be. Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, heeft de koper de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen exclusief leveringskosten, ofwel de omruiling van het product te eisen.

De artikelen moeten in nieuwe staat verkeren en in hun oorspronkelijke verpakking zitten, zodat ze later in de handel kunnen worden gebracht. Elk artikel dat niet aan deze kenmerken voldoet, zal in geval van verlies of beschadiging van het geretourneerde pakket niet worden terugbetaald of omgeruild.

De koper is verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.
In geval van omruiling worden de kosten van de nieuwe zending eveneens aan de koper aangerekend.

In geval van terugbetaling zal de terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst door de verkoper van de geretourneerde producten.
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleuren en het design van de foto's op de website "ceramicart.be" overeenstemmen met de originele producten, kunnen variaties voorkomen, met name als gevolg van het handmatig karakter van de productie van deze producten, maar ook als gevolg van de technische beperkingen van de kleurweergave op uw computerapparatuur.

Bijgevolg kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de foto's of grafische voorstellingen van de producten die op de site voorkomen.
Intrekking voor gepersonaliseerde of op maat gemaakte bestellingen is niet toegestaan.

ART. 12. CURSUSSEN EN WORKSHOPS

De Verkoper organiseert af en toe thematische cursussen en workshops.
De Klant beschikt over een termijn van 14 werkdagen vóór de datum van de cursus/workshop om zijn inschrijving voor een van de door de Verkoper georganiseerde diensten schriftelijk, zonder boete en zonder opgave van motief, te annuleren. Na deze periode is het volledige bedrag verschuldigd aan de verkoper.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, betaalt de verkoper de voor de bestellingen betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de datum van annulering. In geval van misbruik behoudt de verkoper zich het recht voor verdere bestellingen te weigeren.

Indien een van de aangeboden diensten om redenen van de verkoper moet worden geannuleerd, zal een nieuwe datum worden voorgesteld. Indien de nieuwe datum de Klant niet schikt, zal de Verkoper de Klant zo spoedig mogelijk terugbetalen of een tegoedbon sturen.

ART. 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elke niet-toegelaten reproductie of gebruik van de creaties, teksten en foto's die op de website www.ceramicart.be worden gebruikt, is strikt verboden.

Alle elementen, tekeningen, modellen, illustraties, beelden, geluidsfragmenten, teksten, logo's, merken, enz. die deel uitmaken van de website "ceramicart.be" zijn beschermd door het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht die gelden voor de hele wereld. Met uitzondering van de afwijkingen die uitdrukkelijk zijn voorzien in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het verboden de inhoud van de site ceramicart.be van de verkoper geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren, door te sturen, te wijzigen of te verkopen, ceramicart.be of daarvan afgeleide werken te maken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de catalogus, elke verspreiding, overdracht, wijziging of gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, om welke reden dan ook, is verboden.

In geval van aankoop van producten in een professionele context en/of met het oog op wederverkoop, kan dit recht door de verkoper alleen worden verleend door middel van een schriftelijke vermelding op de bestelbon of in een distributieovereenkomst.

ART. 14. ONDERBREKING

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn activiteit, en de verkoop en/of levering van zijn producten, op elk ogenblik, tijdelijk of definitief, te onderbreken zonder kennisgeving, rechtvaardiging of voorafgaande aankondiging. In dat geval zal de prijs die de koper voor de niet-geleverde Producten heeft betaald, worden terugbetaald.

ART. 15. UITSLUITING VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, hacking, virus, uitval van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens op de site worden te goeder trouw verstrekt. De links naar de websites van fabrikanten en/of partners worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor informatie van deze sites. Evenzo kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van inhoud of een document dat door een internetgebruiker wordt verzonden en dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of dat schade toebrengt aan anderen of elementen bevat die bij wet worden bestraft.

Le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable suite à une utilisation inadaptée du produit ou à une mauvaise manipulation de celui-ci par l’acheteur.

ART. 16. OVERMACHT

Geen van de partijen is haar contractuele verplichtingen niet nagekomen indien de uitvoering wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of door overmacht. Als toevallige gebeurtenis of overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onbedwingbaar zijn, buiten de partijen plaatsvinden, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door laatstgenoemden ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet kunnen worden voorkomen. De partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan in kennis binnen de tien werkdagen na de datum waarop zij er kennis van heeft gekregen. Vervolgens komen beide partijen binnen een maand bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en in onderling overleg de voorwaarden voor de voortzetting van de uitvoering van het contract vast te stellen, tenzij het geval van overmacht dit onmogelijk maakt. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze Algemene Voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

Naast die welke gewoonlijk door de rechtspraak van de Belgische hoven en rechtbanken worden aanvaard, worden de volgende gevallen uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen:
- het blokkeren van vervoermiddelen of voorraden, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, pandemieën;
- het uitvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken extern aan de Cliënten.

ART. 17. GEDEELTELIJKE NIET-VALIDERING

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een voorschrift of ingevolge een eindbeslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

ART. 18. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen en te wijzigen, mits deze wijzigingen op de site worden aangegeven.

De algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst, zijn de geldende voorwaarden.

ART. 19. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

De huidige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil of een klacht zal de Klant eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen. In voorkomend geval zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

ART. 20. JURIDISCHE INFORMATIE

Cecile Rochus

+32479292836
Warandelaan 137
1800 Vilvoorde - België
info@ceramicart.be

Bedrijfsnummer: 0733.723.341
Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen (belasting over de toegevoegde waarde is niet van toepassing)

X